Privacybeleid

 1. Privacy in één oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze onder deze tekst vermelde privacyverklaring.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de website-exploitant. De contactgegevens van de exploitant kunt u vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoek aan de website door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. Hiervoor, evenals voor verdere vragen over gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-tools en tools van derden

Bij het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt deze analyse weigeren of voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u informeren over de bezwaarmogelijkheden in deze privacyverklaring.

 1. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dat gebeurt. Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op deze website is: S.P.W. GmbH Westkai 58 27572 Bremerhaven GERMANY

Telefoon: +49 (0) 471 / 7 70 47 E-mail: info@spw-gmbh.de

Verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens (bijv. namen, e-mailadressen o.d.).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een formele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Klachtrecht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuken op de gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit in aangelegenheden betreffende de gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens kan worden geraadpleegd via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke partij eist, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als site-exploitant verzendt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U heeft te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking, evenals een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Voor verdere vragen over persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Wij maken bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de impressumplicht voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld door spam-e-mails.

 1. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetsites maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die uw browser opslaat. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u deze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten, evenals het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

Serverlogbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Wanneer u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de door u daar verstrekte contactgegevens, opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor het geval van vervolgvragen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door. De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een formele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten die hebben plaatsgevonden tot de intrekking blijft door de intrekking onaangetast. De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

 1. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De opslag van Google Analytics-cookies gebeurt op basis van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en internetgebruik verbonden diensten aan de website-exploitant te verlenen. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browserplugin

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google afgesloten en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

 1. Plugins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. De exploitant van de pagina’s is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een van onze met een YouTube-plugin uitgeruste pagina’s bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de Google Maps-kaartendienst via een API. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.